Kongress

8. JAHRESTAGUNG SWISS AESTHETIC SURGERY
56. JAHRESTAGUNG SWISS PLASTIC SURGERY


PROGRAMM
Programm wird bald folgen.

DATEN
11. und 12. September 2020

ORT
Palais de Beaulieu
Lausanne

INFORMATION